V rámci rozhodnutí 8 Afs 370/2021 ze dne 03.10.2023 Nejvyšší správní soud ("NSS") řešil spor týkající se povinnosti oznámit správci daně osvobozené příjmy přesahující částku 5 mil. Kč (dle § 38v zákona o daních z příjmů). NSS zde vysvětluje pomocná vodítka, jak posoudit, jestli obdržené plnění za převod několika aktiv (v předmětném případě cenných papírů) představuje pro účely daně z příjmů jeden příjem, nebo zda se jedná o více samostatných příjmů.

Popis předmětné situace byl následující: Manžel žalobkyně převedl na žalobkyni podílové listy v celkové hodnotě 15,7 mil. Kč, přičemž u žádného z převáděných podílových listů nepřesáhla hodnota hranici 5 mil. Kč. Žalobkyně nepodala oznámení o osvobozených příjmech dle ust. § 38v zákona o daních z příjmů, a proto ji k podání tohoto oznámení vyzval sám správce daně. Zároveň uložil žalobkyni pokutu ve výši 10 % z částky neoznámeného příjmu. I přes to, že dal Krajský soud v Hradci Králové žalobkyni za pravdu a uvedl, že musí být každý příjem z podílového listu posuzován samostatně, NSS tento názor nesdílí.

Dle NSS se musí jednotlivý příjem posuzovat spíše z hlediska obsahu, nikoliv z hlediska formy. V tomto případě měl sice majetek formu 12 podílových listů, nicméně převod všech těchto podílových listů byl propojen subjektivní a objektivní jednotou. Subjektivní jednota spočívala ve společném účelu darování, tedy převodu celého předmětného majetku na manželku a dále i ve skutečnosti, že šlo pouze o jednoho dárce a jednoho obdarovaného. Objektivní jednota je pak charakterizována společným právním titulem, tedy darovací smlouvou. V neposlední řadě hrál důležitou roli i stejný okamžik, ve kterém k převodu došlo.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob v podobě bezúplatného příjmu (bez ohledu na to, že ve výsledku bude tento příjem osvobozený) není dle NSS majetek samotný, avšak až přijatá hodnota tohoto majetku, resp. navýšení majetku daňového poplatníka. Z tohoto důvodu není rozhodující, že měl převáděný majetek formu dvanácti podílových listů, avšak skutečnost, že se jednalo o převod, který byl uskutečněn stejnými osobami, v jeden okamžik a v rámci jedné smlouvy.