Dne 13. října 2023 byl schválen konsolidační balíček ve 3. čtení a dne 16. října Poslanecká sněmovna postoupila Senátu návrh zákona. Součástí konsolidačního balíčku je i zavedení limitu pro osvobození příjmů z prodeje podílů na obchodních společnostech a prodeje cenných papírů.

Při stávající úpravě lze osvobodit příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci drženého mimo obchodní majetek, jestliže doba mezi nabytím a úplatným převodem přesahuje 5 let a příjmy z prodeje cenných papírů (držených mimo obchodní majetek) jsou osvobozeny za předpokladu, že doba držby cenného papíru před prodejem je delší než 3 roky, bez ohledu na celkovou výši daných příjmů.

Nové ustanovení § 4 odst. 3 ZDP navrhuje stanovit limit pro osvobození těchto příjmů, a to ve výši 40 mil. Kč za zdaňovací období. Tento limit se uplatní kumulativně jak na příjmy z prodejů obchodních podílů, tak i na příjmy z prodeje cenných papírů. Pokud tyto příjmy z převodů splňujícím minimální dobu držby 3, resp. 5 let překročí tuto hranici za zdaňovací období (kalendářní rok), budou osvobozeny pouze částečně. Osvobození se bude týkat pouze části příjmů ve výši 40 mil. Kč, zatímco částka přesahující tento limit osvobozena nebude a bude podléhat dani z příjmů fyzických osob v příslušné sazbě.

Nová úprava by se měla uplatnit až od kalendářního roku 2025.

U příjmů z prodeje cenných papírů a obchodních podílů, které poplatník nabyl před 1. 1. 2025 a příjem v roce 2025 či v dalších letech přesáhne stanovený limit 40 mil. Kč pro osvobození, poplatník bude moci použít zvláštní úpravu pro nabývací cenu dle nového ustanovení § 10 odst. 9. ZDP. Namísto výdajů v podobě nabývací či pořizovací ceny, bude možné nově uplatnit jako daňově účinný výdaj:

  • tržní cenu cenného papíru či podílu, kterou měly
    1. k 31. 12. 2024, nebo
    2. ke dni úplatného převodu tohoto cenného papíru nebo podílu, jestliže se převod uskutečnil ještě před účinností zákona, tedy do 31. 12. 2024, a
  • výdaje související s uskutečněním úplatného převodu tohoto cenného papíru a platby za obchodování na trhu s cennými papíru při jeho pořízení.

Tímto je zajištěno, že dani z příjmů bude fakticky podléhat pouze hodnota, o kterou se hodnota těchto cenných papírů nebo podílů zvýšila od okamžiku nabytí účinnosti této nové úpravy, tj. ode dne 1. 1. 2025, do okamžiku jejich úplatného převodu.