Experti PwC pomáhají zamezit praní špinavých peněz
Měšec.cz: Data mohou i sloužit. Jak vám pomůže, že o vás společnosti sbírají informace?

Nedostatek zaměstnanců bude české soukromé firmy letos stát přes 280 miliard

Největší výzvou soukromých firem ve střední a východní Evropě je rostoucí nedostatek kvalifikované pracovní síly a talentů, kteří by rozvíjeli růst jejich podnikání. Vyplývá to z průzkumu společnosti PwC, která se dotazovala vedení 600 soukromě vlastněných firem v 15 zemích regionu. Čtvrtina dotazovaných uvedla, že sleduje více než 5% ztráty ze zisku plynoucí z nedostatečných schopností najímané pracovní síly. PwC odhaduje, že nedostatek talentů stojí soukromé firmy v regionu 358 miliard eur ročně. Tedy více než HDP Chorvatska, Maďarska a Slovenska dohromady. České firmy pak přicházejí o 11 miliard EUR. Nejvíce chybí technici, obchodníci a inženýři.

Epbs

Nedostatečně talentovaní zaměstnanci firmy brzdí

Peter Englisch, odborník PwC na podnikání a soukromé firmy v regionu střední a východní Evropy, předpokládá, že se skutečné ztráty, plynoucí z nedostatečných schopností a znalostí současných zaměstnanců, projeví až v budoucnu. “Nedostatečně talentovaní zaměstnanci brzdí budoucí vývoj firem. Nedovolují vedení, aby si uvědomilo skutečný potenciál podniku. Problém v regionu střední a východní Evropy navíc umocňuje přísná imigrační politika a zároveň tendence kvalifikované domácí pracovní síly hledat lépe hodnocené uplatnění v zemích západní Evropy a v Rusku,” uvedl Englisch.

Do zemí střední a východní Evropy přichází ve srovnání se západem a Skandinávií až o polovinu méně obyvatel z cizích zemí. Z dat Eurostatu například vyplývá, že v roce 2017 připadalo na 1000 obyvatel Švédska 16,4 imigranta, v Německu to bylo 12,5, zatímco v České republice 6,1 a na Slovensku, kde bylo v roce 2017 monitorováno vůbec nejméně příchozích osob, dokonce 1,4 imigranta. Situace na trhu práce přitom podle průzkumu znervózňuje 89 % ředitelů firem ve střední a východní Evropě. Hůře už je na tom pouze Japonsko s 95 %.

Digitalizace je klíčová, chybějí ale technici a inženýři, kteří by ji navrhli

Za klíčový nedostatek, který chybějící kvalifikovaná pracovní síla způsobuje, považuje většina manažerů nedostatečné využití inovačního potenciálu své firmy a digitalizace. 63,5 % respondentů průzkumu PwC si uvědomuje, že digitalizace zásadně ovlivní životaschopnost jejich byznysu. Podle Petera Englische, který se v PwC dlouhodobě věnuje problematice soukromého podnikání, o digitalizaci ale neuvažují v plném rozsahu možností, které nabízí. „Zjistili jsme, že 68 % manažerů vidí v digitalizaci způsob, jak zjednodušit a automatizovat stávající procesy, asi polovina si uvědomuje i možnost jejího využití v analýze dat nebo přizpůsobení produktů a služeb na míru potřebám zákazníka. Pouhých 35 % podniků přemýšlí nad sofistikovanějšími řešeními, jako je umožnění end-to-end řešení, které by pomohlo přesně analyzovat požadavky zákazníků,“ uvedl Englisch.

Firmy tedy vnímají potenciál digitalizace, bez pracovníků s potřebnými zkušenostmi a znalostmi si ale nedokáží navrhnout její optimální strategii. „Nejžádanější cílovou skupinou náborů jsou technici, obchodníci a inženýři, což odpovídá nedostatku pracovních sil s tímto zaměřením i rostoucí důraz firem na využití možností digitalizace,“ dodal Englisch.   

Většina manažerů se budoucnosti neobává

Navzdory nedostatku pracovních sil převládají u většiny manažerů pozitivní očekávání ohledně hospodářských výsledků jejich firem. V regionu střední a východní Evropy předpokládá naprostá většina z nich udržení dosavadních výnosů nebo jejich růst. Případný pokles si připouští pouze 8 % dotázaných. V regionu CEE jsou podle PwC jsou vyhlídky manažerů nevíce pozitivní ve východní Evropě. Lepší hospodářské výsledky ve srovnání s uplynulými roky předpokládá 85 % manažerů na Ukrajině nebo 80 % v Gruzii. Následuje je Litva se 75 % firem, které očekávají zlepšení. Na druhé straně jsme největší míru pesimismu z dalšího vývoje zaznamenali v Rusku, kde vyšší výsledky očekává pouhých 40 % firem a jejich zhoršení si připouští 13 %.

S kompletními výsledky průzkumu se můžete seznámit na www.pwc.com/epbs2019.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)