Daňový balíček schválen aneb rekapitulace nejdůležitějších změn v oblasti daní z příjmů - 2. část
E15: Praha je už podle studie PwC pro investory lákavější než Curych nebo Milán

Jste regulováni ČNB a jste připraveni?

Od roku 2020 začne platit jednotný elektronický formát (ESEF), který klade dodatečné povinnosti na emitenty cenných papírů (akcií, dluhopisů, podílových listů).

  • emitenti budou muset sestavovat celé výroční zprávy ve formátu XHTML, a navíc
  • v případě IFRS konsolidovaných finančních výkazů bude nutné tyto výkazy označkovat pomocí XBRL taxonomie.

Tyto povinnosti se vztahují na účetní závěrky za účetní období počínající 1. lednem 2020 nebo později. Dále od 1. ledna 2022 budou emitenti povinni značkovat i přílohy k účetním závěrkám.

Z našich praktických zkušeností ze zemí, kde bylo XBRL zavedeno před několika lety, mj. Velká Británie a Dánsko, se pro společnosti jedná o časově i administrativně náročné cvičení. Společnosti byly nuceny implementovat vhodné technické řešení, které jim zajistilo hladký průběh výkaznictví.

Některé legislativní požadavky nebyly doposud vyřešeny. Schválení finálního rámce se očekává v příštích měsících.

Vývoj v této oblasti monitorujeme.

ESEF x1

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)