Stáhněte si novou verzi daňově-právní aplikace PwC
Jste regulováni ČNB a jste připraveni?

Daňový balíček schválen aneb rekapitulace nejdůležitějších změn v oblasti daní z příjmů - 2. část

Velká novela daňových předpisů nabyla dne 1. dubna 2019 své účinnosti. Kromě změn v oblasti DPH, spotřebních daní, daňového řádu a dalších předpisů byl novelizován i zákon o daních z příjmů. Následující text upozorňuje na ty nejdůležitější novinky.

Nová oznamovací povinnost pro úhrady příjmů vyplácených daňovým nerezidentům

  • Novela přináší novou povinnost informovat správce daně o platbách se zdrojem na území ČR vyplácených ve prospěch daňových nerezidentů nad 100 tis. Kč měsíčně, ze kterých se standardně vybírá srážková daň, avšak jsou (i) osvobozené od srážkové daně, dle českého zákona, anebo (ii) nezdaňované v ČR na základě příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
  • U vybraných druhů plateb, které podléhají tuzemské srážkové dani, např. odměny členů statutárních orgánů a jednatelů, se oznamovací povinnost uplatňuje bez limitu 100 tis. Kč.
  • Plátce daně je povinen podat správci daně oznámení na základě tiskopisu zveřejněného MF  ve lhůtě, ve které by se dle standardních pravidel odváděla srážková daň.
  • Nejčastější typy hlášených plateb:

– Odměny člena orgánů právnické osoby,

– Dividendy,

– Úroky,

– Licenční poplatky.

  • Tato oznamovací povinnost je účinná od 1. dubna 2019.
  • V případě nedodržení nových informačních povinností může být plátci daně uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Další informace najdete v příspěvku, publikovaném 24. května 2019.

Odčitatelná položka na Výzkum a Vývoj

  • Došlo ke zmírnění formálních požadavků na uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj.
  • Nově postačí i po zahájení projektu výzkumu a vývoje oznámit záměr odečíst odpočet správci daně včetně detailního názvu projektu.
  • Ode dne podání oznámení je pak možné příslušné náklady zahrnovat do odpočtu.
  • Projektovou dokumentaci postačí připravit a schválit následně: ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Download Novinky v daních z příjmů

Download Income Taxes News

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)