Daňový balíček schválen aneb rekapitulace nejdůležitějších změn v oblasti daní z příjmů - 2. část

Daně | PwC Česká republika

Velká novela daňových předpisů nabyla dne 1. dubna 2019 své účinnosti. Kromě změn v oblasti DPH, spotřebních daní, daňového řádu a dalších předpisů byl novelizován i zákon o daních z příjmů. Následující text upozorňuje na ty nejdůležitější novinky.

Nová oznamovací povinnost pro úhrady příjmů vyplácených daňovým nerezidentům

  • Novela přináší novou povinnost informovat správce daně o platbách se zdrojem na území ČR vyplácených ve prospěch daňových nerezidentů nad 100 tis. Kč měsíčně, ze kterých se standardně vybírá srážková daň, avšak jsou (i) osvobozené od srážkové daně, dle českého zákona, anebo (ii) nezdaňované v ČR na základě příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
  • U vybraných druhů plateb, které podléhají tuzemské srážkové dani, např. odměny členů statutárních orgánů a jednatelů, se oznamovací povinnost uplatňuje bez limitu 100 tis. Kč.
  • Plátce daně je povinen podat správci daně oznámení na základě tiskopisu zveřejněného MF  ve lhůtě, ve které by se dle standardních pravidel odváděla srážková daň.
  • Nejčastější typy hlášených plateb:

– Odměny člena orgánů právnické osoby,

– Dividendy,

– Úroky,

– Licenční poplatky.

  • Tato oznamovací povinnost je účinná od 1. dubna 2019.
  • V případě nedodržení nových informačních povinností může být plátci daně uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Další informace najdete v příspěvku, publikovaném 24. května 2019.

Odčitatelná položka na Výzkum a Vývoj

  • Došlo ke zmírnění formálních požadavků na uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj.
  • Nově postačí i po zahájení projektu výzkumu a vývoje oznámit záměr odečíst odpočet správci daně včetně detailního názvu projektu.
  • Ode dne podání oznámení je pak možné příslušné náklady zahrnovat do odpočtu.
  • Projektovou dokumentaci postačí připravit a schválit následně: ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Download Novinky v daních z příjmů

Download Income Taxes News