Co bude až skončí LIBOR? Změna bude přát připraveným…
Daňový balíček schválen aneb rekapitulace nejdůležitějších změn v oblasti daní z příjmů - 1. část

Stravenka je pro účely DPH poukazem

V návaznosti na nedávnou novelu zákona o DPH a nově zveřejněný výklad finanční správy je na místě prověřit správnost účtování DPH při operacích se stravenkami. Dle finanční správy stravenky naplňují definici jednoúčelového  nebo víceúčelové poukazu v návaznosti na způsob jejich možného uplatnění. Pokud stravenka splňuje pravidla pro jednoúčelový poukaz, uplatňuje se DPH při každém jejím úplatném převodu a společnosti tedy musí při prodeji stravenek svým zaměstnancům odvádět DPH z částky, kterou zaměstnanci reálně platí. U stravenky, která je víceúčelovým poukazem, naopak společnosti při jejich prodeji zaměstnancům DPH neuplatňují. Odlišný režim DPH mají v obou případech i provize účtované ze strany vydavatele stravenek.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk
Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)