Reforma LIBOR a její dopad na zajišťovací účetnictví
Daňový balíček schválen aneb rekapitulace nejdůležitějších změn v oblasti daní z příjmů - 2. část

Stáhněte si novou verzi daňově-právní aplikace PwC

PwC spustila novou daňově-právní aplikaci, která se může stát vaším průvodcem světem daní, spolehlivým rádcem v oblasti práva a přináší také účetní novinky i kariérní možnosti v PwC. Aplikace je ke stažení pro mobilní telefony se systémy iOS i Android a je k dispozici zdarma.

0 (1)
Nová aplikace navazuje na předchozí populární verzi, přináší však jednodušší a přehlednější strukturu, modernější design a také nový obsah. Dosavadním uživatelům se
stahuje automaticky, ti noví si ji mohou stáhnout ZDE (iOS) či ZDE (Android).

Klienti, široká veřejnost, zaměstnanci PwC a třeba i potenciální uchazeči o zaměstnání v daňovém oddělení PwC díky aplikaci získají přehled o daňových novinkách, významných akcích pořádaných daňovým oddělením, aktuálních pracovních nabídkách a příspěvcích na firemních sociálních sítích. Podle aktuálního zájmu je také možné obsah filtrovat v příslušných sekcích nebo využít fulltextové vyhledávání.


„Dnešní doba je rychlá a je těžké udržet si přehled ve všech změnách a novinkách, které přichází nejen v legislativě. Naše nová aplikace může posloužit jako skvělý pomocník, jak si orientaci udržet,” vysvětluje Martin Diviš, partner daňového oddělení PwC. Z tohoto pohledu jsou velkým benefitem notifikace - jakmile se objeví nový obsah, je o něm uživatel informován. Věřím, že bude nová verze aplikace ještě úspěšnější než ta předchozí.“

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)