Daňový balíček schválen aneb rekapitulace nejdůležitějších změn v oblasti daní z příjmů - 1. část
Moje daně 2020

Nová oznamovací povinnost ohledně plateb osvobozených od srážkové daně

Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1.4.2019 zavádí, mimo jiné, novou povinnost oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (§ 38da zákona). Novela upravila oznamovací povinnost vůči správci daně týkající se příjmů od českých daňových rezidentů (fyzických i právnických osob), které plynou ve prospěch daňových nerezidentů a ze kterých se v ČR vybírá srážková daň. Tato povinnost nově zasáhne velký počet českých subjektů.

Zatímco doposud se správci daně oznamovaly pouze takové příjmy, které srážkové dani reálně podléhaly, nově se musí oznamovat i ty příjmy, které sice standardně srážkové dani podléhají, avšak v daném konkrétním případě jsou:
(i) osvobozené od srážkové daně dle českého zákona, anebo
(ii) nezdaňované v ČR na základě příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

U těchto osvobozených nebo nezdaňovaných příjmů se oznamovací povinnost týká pouze příjmů nad 100 tis. Kč měsíčně. 

Nejčastější typy příjmů standardně podléhajících srážkové dani v ČR jsou např. dividendy do zahraničí, úroky do zahraničí, licenční poplatky do zahraničí, sankční úroky a smluvní pokuty do zahraničí nebo odměny zahraničního člena orgánů české právnické osoby.

Plátce je povinen podat správci daně oznámení o výše uvedeném příjmu na novém tiskopisu zveřejněném ministerstvem financí (https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5478_15.pdf?201904222228). Tento tiskopis je společný jak pro příjem srážkové dani reálně podrobený, tak pro příjem, který byl od srážkové daně osvobozen, nebo u nějž ČR neměla právo na uplatnění srážkové daně dle smlouvy o dvojím zdanění, jak je vysvětleno výše. (Přičemž dříve se hlásily pouze příjmy, které srážkové dani reálně podléhaly, a to na formuláři  "Hlášení o dani z příjmů vybírané srážkou", který byl novelou zrušen.)

Oznámení se podává ve lhůtě pro odvedení srážkové daně, která byla z příjmu vybrána, nebo by byla vybrána dle standardních pravidel, pokud by daný konkrétní příjem nebyl od daně osvobozen nebo by Česká republika měla právo na jeho zdanění. Srážková daň se dle standardních pravidel odvádí do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém měla být provedena srážka. A srážka se provádí u různých příjmů v různý okamžik - obecné pravidlo říká, že srážka se provádí v okamžiku výplaty příjmu nebo připsání úhrady ve prospěch příjemce, u úroků a licenčních poplatků nejpozději v den, kdy se o závazku účtuje v českém účetnictví, a u podílů na zisku nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo rozhodnuto o rozdělení zisku. ***

David Borkovec
Daňové a právní služby

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)