Nová oznamovací povinnost ohledně plateb osvobozených od srážkové daně
Finanční správa vydala Pokyn D-34 (a také český překlad OECD TP Směrnice)

Moje daně 2020

Ministerstvo financí rozeslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu daňového řádu, která legislativně zakotví vznik portálu Moje daně. Ten má být novou generací DIS - komplexní platformou pro vyřízení daňových záležitostí. Novela krom změn přímo souvisejících se vznikem portálu a podporou elektronické komunikace přináší celou řadu dalších procesních změn. Týkají se například prodlužování lhůt pro podávání přiznání, navrhuje se snížení úroků z prodlení a posečkané částky a naopak zvýšení úroku ze zadržovaných odpočtů, zavádí se možnost vracení zálohy z prověřovaného daňového odpočtu. Mění se některá pravidla kontrolních postupů. Předpokládaná účinnost novely je druhá polovina roku 2020.***

Radek Buršík
Právní služby

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)