Stravenka je pro účely DPH poukazem
Nová oznamovací povinnost ohledně plateb osvobozených od srážkové daně

Daňový balíček schválen aneb rekapitulace nejdůležitějších změn v oblasti daní z příjmů - 1. část

Velká novela daňových předpisů nabyla dne 1. dubna 2019 své účinnosti. Kromě změn v oblasti DPH, spotřebních daní, daňového řádu a dalších předpisů byl novelizován i zákon o daních z příjmů. Následující text upozorňuje na ty nejdůležitější novinky.

Implementace tzv. ATAD direktivy

  • Novela daně z příjmů přináší nové pravidlo omezující daňovou uznatelnost výpůjčních nákladů. Kromě stávajících pravidel nízké kapitalizace bude daňová uznatelnost veškerých “nadměrných výpůjčních výdajů” od spojených i nespojených osob převyšujících limit 80 mil. Kč omezena stropem ve výši 30% tzv. “daňové EBITDA”.
  • Poprvé se do českého daňového práva dostávají pravidla pro zdanění ovládaných zahraničních společností (tzv. “CFC rules”). Česká republika tak nově dokáže zdanit vybrané transakce ovládaných zahraničních společností 19% sazbou daně z příjmů právnických osob prostřednictvím jejich zahrnutí do základu daně české ovládající společnosti.
  • Výše uvedené změny se poprvé použijí ve zdaňovacím období započatém po 1. dubnu 2019.
  • Od 1. ledna 2020 se začnou v ČR aplikovat další pravidla stanovené ATAD direktivou.

Změny ve zdanění fyzických osob – uplatňování výdajů paušálem

  • Novela zvyšuje hodnoty výdajových paušálů u příjmů ze samostatné činnosti a příjmů z nájmu. Staronové maximální limity výdajových paušálů budou opět počítány z příjmů ve výši 2 mil. Kč. Nový limit se uplatní již pro daňové přiznání za rok 2019.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)