Svět se stal mnohem bezpečnějším
Forbes: Byznysové desatero rodinných firem podle Zenona Folwarczneho

ČNB opět zvýšila sazby. Posílí koruna?

V souladu s očekáváním zvýšila ČNB 2. května 2019 základní úrokové sazby o 25 bodů a pokračuje tak v jejich umírněném navyšování. ČNB zároveň mírně upravila svůj výhled na vývoj růstu naší ekonomiky pro rok 2019 směrem dolů na 2,5 %.

Umožňují ji to zejména dvě věci: vyšší inflace i slabší koruna než původně očekávala. Celkově vnímáme chování ČNB jako velice umírněné, dobře s trhem komunikované a potvrzující fakt, že se naší ekonomice daří. Je velice pravděpodobné, že toto navýšení není v letošním roce poslední, výkonnost naší ekonomiky by i dnes unesla sazby výrazně vyšší.

Nedá se předpokládat, že by květnové navýšení úrokového diferenciálu mezi EUR a CZK přilákalo nové investory do české koruny a vyvolalo její skokové posílení, většina z nich stále ještě neuzavřela své spekulativní pozice z dob intervencí a pravděpodobně je hromadně neuzavře ani nyní.

Aktuální vývoj naší ekonomiky ovšem dává tušit, že průběh roku nemusí být pro kurz CZK/EUR tak klidný jako rok předešlý, a proto doporučujeme jak exportérům, tak importérům měnové riziko nejen pasivně sledovat, ale aktivně řídit.

Treasury and Accounting Advisory PwC Česká Republika

Kontakty:

               Holan
Pavel Holan                    

[email protected]                                              

+420 734 798 866     

Prokop

Radek Prokop    

[email protected]                                                 

  +420 735 729 784

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)