K žádnému zemětřesení v PwC Legal nedošlo, říká Radek Buršík
Svět se stal mnohem bezpečnějším

Majetkový portál umožní Pražanům nahlížet “pod pokličku” při správě majetku města

Více informací a větší transparentnost při správě městského majetku přináší nový majetkový portál, který v těchto dnech spouští pražský magistrát. Na adrese www.majetkovyportalpraha.cz mohou Pražané jednoduchým a přehledným způsobem sledovat, jak nakládá s městskými nemovitostmi Odbor hospodaření s majetkem hlavního města Prahy. Nová informační platforma navazuje na úspěšně fungující www.realitniportalpraha.cz, kde občané získávají aktuální informace o prodeji a pronájmu městských nemovitostí.

Pubal“Majetkový portál Praha prezentuje výsledky činností vedení Odboru hospodaření s majetkem a to nejen pro odborné instituce či veřejnou správu, ale i pro širokou veřejnost. Takto budou mít možnost všichni nahlédnout k nám „pod pokličku“, protože i veřejnost má právo znát tyto informace,” říká Jan Chabr, radní hl.m.Praha.

Díky majetkovému portálu tak Pražané již nebudou muset procházet jednotlivé úřední desky a webové stránky magistrátu. Celý systém je nastaven velmi flexibilně, přičemž do systému se vkládají data poté, co jsou získána z evidence majetku a je ověřena jejich správnost.

“Spuštěním Majetkového portálu město Praha zpřístupňuje dosud jen obtížně dostupná data o podstatné části svého nemovitého majetku. Tento nástroj přispěje k větší transparentnosti při hospodaření s majetkem města. Tím, že pro publikaci dat zvolilo formu moderní komunikační platformy s prvky tzv. dashboardu, se přibližuje moderním světovým metropolím, jako je např. Dublin, Edmonton nebo Glasgow, řekl Karel Půbal, ředitel oddělení poradenských služeb pro veřejný sektor společnosti PwC ČR, která Majetkový portál Praha pro magistrát vyvinula.

Vlastnímu zpracování a grafickému návrhu portálu předcházela rozsáhlá analýza dat, které se na magistrátu shromažďují. Následně byla data shromážděna do logických celků – tematických oblastí. Pro každou ze sledovaných oblastí byl vybrán soubor ukazatelů, které budou nejlépe vystihovat oblast hospodaření s městským majetkem, umožní srozumitelnou interpretaci výsledků a jsou vhodné pro sledování vývoje v čase.

Majetkový portál v této podobě vychází z aktuálních stavových údajů, které zachycují stav ke konkrétnímu datu, převážně ke konci roku 2018. Zdrojem dat je sestava z aplikace, kterou magistrát používá pro evidenci nemovitého majetku.

„V první fázi je web koncipován jako statický, data se nahrávají ručně ze systému. Ale chceme jít dále a aktuálně probíhají přípravné fáze a testování pro napojení na systém evidence majetku tak, aby se z něho data generovala automaticky, “ dodává Jan Rak, ředitel Odboru hospodaření s majetkem hl.m.Praha.

Ve druhé fázi projektu se data průběžně v budoucnu budou proměňovat v závislosti s procesem uzavírání nových smluv a stavu zápisu jednotlivých transakcí do katastru nemovitostí v reálném čase. PwC v současné době dokončuje identifikaci dat z evidence majetku, které jsou vhodné pro integraci do portálu. Poté budou zdrojová data nastavena tak, aby byla využitelná pro Odbor hospodaření s majetkem.

“Cílem je nastavit trvalé datové přenosy k vybraným ukazatelům podle nastavené periodicity týdně nebo měsíčně tak, aby portál automaticky aktualizoval data o majetku v působnosti Odboru hospodaření s majetkem, a to především počty budov, pozemků a jejich rozlohu,” doplňuje Karel Půbal.

Prohlédněte si širokou škálu služeb, které v oblasti veřejného sektoru nabízíme, na pwc.cz/Verejnysektor.

O PwC

PwC  je síť firem s více než 250 tisíci lidmi ve 158 zemích světa. Poskytuje špičkové auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)