No-deal Brexit - Proposal of Legal Entity Taxation
Anti-Tax Avoidance Directive Webcast Series - Episode Three: UK and Swiss Tax Reform

Studie PayWell: České společnosti letos plánují navýšit mzdy o 4,8 %

O 4,8 % plánují letos české společnosti v průměru navýšit mzdy svým zaměstnancům. Vyplývá to ze studie PwC PayWell, která sledovala trendy ve vývoji mezd a odměňování u 145 společností napříč odvětvími. Nejvyšší růst plánují zaměstnavatelé v sektoru Obchod a finance a automobilovém průmyslu. Loni sledované firmy navyšovaly mzdy dokonce o 5,4 %. Podle studie pravidelně přehodnocuje mzdy svých zaměstnanců 82 % společností.

Trend v oblasti navyšování mezd bude pokračovat i v letošním roce. Zatímco v sektoru Obchodu a finance je plán přidávat v průměru o 6,5 %, automobilový průmysl hodlá navyšovat o rovných 6,0 %. Jedním z hlavních důvodů pokračujícího trendu zvyšování mezd je nedostatek zaměstnanců napříč sektory i regiony. Část společností už ovšem začala bojovat jinými zbraněmi a snaží se přilákat nové zaměstnance pestrou škálou benefitů. A nemusí jít zdaleka jen o tradiční benefity. Objevují se i novinky jako například „bridge days“, tedy dny volna propojující svátky s víkendy,“ řekl manažer oddělení People & Organization PwC Martin Hůrka.

K přehodnocování mezd nejčastěji dochází v lednu (48 %) a v dubnu (34 %). Některé společnosti provádí přehodnocování mezd vícekrát do roka. Oproti původnímu plánu bylo tempo růstu mezd v uplynulém roce vyšší, kdy z původně indikovaných 4,3 % rostly mzdy v průměru ve sledovaných firmách o 5,4 %.

Studie PayWell se věnuje kromě mezd i výkonnostním bonusům. Ty se objevují u většiny firem a jsou využívány v případě vrcholového managementu u 85 % společností. Studie se také při stanovování odměn zabývá rozdělováním zaměstnanců dle nároku na bonusovou složku nebo tím, zda mají společnosti vydefinované klíčové zaměstnance, tuto skutečnost je možné pozorovat u 7 z 10 firem. Kromě jiného se studie PayWell zaměřuje na další ukazatele z pohledu proplácení přesčasů či zaměstnaneckých výhod.

Studie PwC PayWell je sektorově orientovaná studie zabývající se úrovní odměňování a zaměstnaneckých benefitů. Díky ní mají zaměstnavatelé možnost zmapovat si svoje postavení na trhu a slouží také jako jedinečný podklad pro další rozvoj a stabilizaci lidského kapitálu ve firmě, což bývá jedna z priorit ve strategii nákladů firmy.

Jaké jsou mzdy a benefity na jednotlivých pozicích i v sektorech? Získejte naši studii PayWell 2019 a s ní přehled základních a celkových mezd včetně variabilní složky pro více než 700 pracovních pozic! Dejte nám vědět, nebo kontaktujte přímo naší PayWell konzultantku na [email protected]

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)