Prezident republiky podepsal tzv. daňový balíček
Seminář Přeshraniční nákup a prodej zboží a služeb z pohledu DPH

PwC Legal není jen právo, ale také byznys a moderní technologie, říká Radek Buršík

Právní kancelář, která působí nejen v Česku, ale také na mezinárodním kolbišti. Osmnáctičlenný tým partnera Radka Buršíka v advokátní kanceláři PwC Legal se může opřít o více než 3 600 kolegů po celém světě. Společně mění klasické vnímání právních služeb – těsně jej propojují s byznysem i moderními technologiemi.

Jakým právním oblastem se věnuje PwC Legal?

Neprofilujeme se jako kancelář zaměřená pouze na konkrétní právní odvětví. Právní službu poskytneme ročně 150 až 200 nadnárodních i tuzemských klientů, což přináší poměrně široké spektrum řešených právních otázek. Každý člen našeho týmu tak musí mít všeobecný přehled a výbornou znalost „základního“ platného práva, přičemž se dále specializuje na konkrétní oblast, jako je např. bankovní financování, M&A, insolvence, sporná agenda, veřejné zakázky či IT právo. Pokud si vypůjčím slova JUDr. Baxy, advokát v naší kanceláři musí v právu vědět o všem něco a o něčem všechno. Bursik_20190304_14 (1)

Co je z vašeho pohledu na PwC Legal unikátní?

To, že působíme jak na českém hřišti, tak ve velké míře i na tom světovém. Jsme součástí jedné z největších mezinárodních advokátních kanceláří, která působí ve více než 100 zemích a má více než 3 600 právníků. To znamená, že u nás lidé mají možnost být v dennodenní interakci s kolegy ze zahraničí; i ten nejjuniornější člen týmu je zapojen do mezinárodních projektů a podílí se na největších světových transakcích. Ve sporech, které řeší PwC Legal, jde o jednotky milionů až po stovky milionů korun. V Česku pracujeme zejména pro firmy z bankovního sektoru, automobilového průmyslu, energetiky nebo online podnikání. Na danou problematiku se nedíváme jen z čistě právního pohledu, ale díky unikátnímu propojení s poradenskými a technologickými službami dodáváme komplexní a funkční byznysové řešení. V neposlední řadě se také snažíme o efektivní propojení moderních technologií a práva, konkrétně lze zmínit např. automatizaci právních dokumentů, blockchainové projekty či tvorbu systémů na efektivní prověřování rizikových obchodních partnerů.

Co čeká nováčka v PwC Legal?
Ať už budete student, nebo začínající koncipient, u nás se stanete plnohodnotným členem týmu. Snažíme se, aby každý nováček byl od počátku zapojen do kvalifikované právní práce a měl ve své agendě minimum administrativní a pochůzkové činnosti. Okamžitě má možnost pracovat se zkušenými advokáty, brzy se dostane k zajímavé práci a velice rychle sbírá konkrétní zkušenosti s poskytováním právních služeb. Spolupráci s talenty jsme vždy otevření.

Jaké mám další kariérní možnosti v PwC Legal?
Kariéra v advokacii je relativně jednoduchá v tom, že pokud se jí chci věnovat, začnu jako koncipient a po složení advokátních zkoušek se stanu advokátem. V PwC Legal preferujeme, aby u nás koncipienti po advokátních zkouškách zůstali a rostli v rámci své specializace. Další profesní růst je pak spjat s prohlubováním a rozšiřováním znalostí a získáváním zkušeností. Ve zkratce: V PwC Legal neděláme právo, ale byznys. Ten je založen na fungující mezinárodní spolupráci i té napříč oblastmi služeb, které PwC klientům poskytuje a, jak již bylo řečeno, také na využívání moderních technologií na poli práva.

Co vás na práci v PwC Legal baví?

V PwC Legal jsem proto, že věřím v sílu a smysluplnost značky PwC. Mám možnost pracovat s kolegy a kolegyněmi, kteří představují špičku na trhu, a to nejenom v oblasti práva, ale i auditu, daní, poradenství a dalších odvětví, kterými se PwC zabývá. Důležitý je také lidský aspekt. Lidé kolem mě a jejich znalosti, dovednosti, osobnostní kvality a stopa, kterou zanechali na trhu, jsou pro mě velmi silnou vnitřní motivací pracovat tu dál.

Chcete se i vy přidat do Radkova týmu? Advokátní kancelář PwC Legal právě rozšiřuje tým a nabírá na pozice Koncipient a Paralegal. Přihlaste se a začněte svou právní kariéru rovnou v mezinárodní společnosti.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)