Vyplácení nemocenské od začátku nemoci zaměstnance 
Firemná kultúra je ako vzťahy

Zpřísnění podmínek pro uplatnění 5% sazby daně z příjmu u investičních fondů

Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2019 zavádí dodatečné podmínky, které musí  investiční fondy přijaté k obchodování na regulovaném trhu splnit, aby i nadále mohly uplatňovat sníženou sazbu daně ve výši 5 %. Při jejich nesplnění budou nově podléhat standardní sazbě daně z příjmu ve výši 19 %.

Konečné znění novely vzešlo z pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru. Původní vládní návrh pracoval s přísnější úpravou, a to s úplným zamezením možnosti čerpání výhody 5% sazby daně pro fondy přijaté k obchodování na regulovaném trhu.

Dodatečnými podmínkami v novele jsou:

  • poplatník daně z příjmů právnických osob (s výjimkou vymezených entit) nebude mít podíl na základním kapitálu daného investičního fondu 10 % nebo více, a to ani společně se spojenými právnickými osobami a
  • fond nebude provozovat živnostenské podnikání.

Hlavním důvodem pro změnu v zákoně byla dle důvodové zprávy snaha omezit účelově zakládané investiční fondy, které splňují podmínku přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu pouze formálně z důvodu získání daňové výhody.

Důsledkem nové úpravy je, že investiční fondy registrované na burze nebudou moci na vnitrostátní úrovni kombinovat daňovou výhodu snížené sazby daně s osvobozením dividend/prodeje podílů plynoucích mezi dceřinými a mateřskými společnostmi.

Novela se dotýká investičních fondů obchodovaných na burze investujících zejména do nemovitostí, komodit a dalších speciálních investic, které nesplňují podmínky pro 5% sazbu daně z titulu složení jejich majetku.***

Více z novinek v oblasti daní a práva najdete zde, nebo se rovnou poraďte s našimi odborníky.

Lucia Čechová, senior manager v oddělení Daňového poradenství PwC.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)