Když neviditelný robot šetří čas manažerům aneb Automatizace v praxi
PwC Forensic Insight únor 2019

Obecné pokyny EBA k specifikaci položek spojených s obzvlášť vysokým rizikem (expozice s rizikovou váhou 150 %)

Dne 17. 1. 2019 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) dokument Guidelines on specification of types of exposures to be associated with high risk under Article 128 (3) of Regulation (EU) No 575/2013 – EBA/GL/2019/01.

Uvedené Obecné pokyny obsahují kromě upřesnění a rozšíření definice expozice s vysokým rizikem ztráty v důsledku selhání dlužníka dle článku 128 (3) rovněž definice rizikového (venture capital) a soukromého (private equity) kapitálu dle článku 128 (2).

Obecné pokyny, které se aplikují od 1. 7. 2019, tak můžou ovlivnit kalkulaci rizikově vážených aktiv.

I když ČNB ještě neoznámila, že má v úmyslu postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny, lze předpokládat, že tak učiní. Dle §10 (3) Vyhlášky 163/2014 Sb. tak  regulovaným institucím vznikne povinnost při své činnosti  dodržovat a zapracovat do vnitřních předpisů uvedené EBA/GL/2019/01.

Naši experti Milan Hrádocký a Silvia Majlingová Vám můžou poskytnout pomoc s analýzou dopadů Obecných pokynů EBA a podporu s jejich implementací. Stačí nám dát vědět v kontaktním formuláři.

Případně se našim odborníkům neváhejte ozvat na [email protected] či [email protected]

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)