Přijde krize? Doba optimismu světových lídrů končí, tři z deseti předpokládají pokles růstu
Vyplácení nemocenské od začátku nemoci zaměstnance 

Jak si stojí očekávaná novela zákona o investičních pobídkách?

Dne 25. ledna 2019 prošla novela zákona o investičních pobídkách (dále jen „Zákon o IP“) prvním čtením v Poslanecké sněmovně České republiky. Zákon o IP a související předpisy by pak měly vejít v účinnost od poloviny roku 2019.

Mezi nejzásadnější navrhované změny patří požadavek na tzv. vyšší přidanou hodnotu. Společnost splní podmínku tzv. vyšší přidané hodnoty v případě, že alespoň 70 % jejích zaměstnanců bude pobírat mzdu minimálně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investice realizuje, a současně podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním ve společnosti bude činit nejméně 10 %. Tento podíl je možné nahradit spoluprací s vysokou školou či výzkumnou organizací v oblasti aktivit výzkumu a vývoje za předpokladu, že podíl výzkumných a vývojových pracovníků bude dosahovat nejméně 2 % pracovníků, nebo pořízením nových technologií pro výzkum a vývoj ve výši 10 % předpokládaných způsobilých nákladů. Zmiňované podíly se budou sledovat pouze ve výrobním závodě, ve kterém se podpořená investice realizuje.

Další velmi významnou změnou, která se dotkne všech zájemců o investiční pobídky, je podmínka schválení každého jednotlivého záměru o investiční pobídku vládou České republiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v této souvislosti očekává významný pokles podpořených investičních záměrů, ke kterému může začít docházet již před nabytím účinnosti novely Zákona o IP. První známkou plánovaných změn je fakt, že CzechInvest již v této době začal se sběrem dat o tzv. vyšší přidané hodnotě v aktuálně podávaných žádostech o investiční pobídky.

V případě, že jste výrobní společností a plánujete realizovat novou investici, doporučujeme proto zažádat o investiční pobídku s dostatečným předstihem před tím, než zamýšlená novela Zákona o IP nabyde účinnosti.

Pokud vás tato tematika zajímá, rádi se s vámi rádi setkáme na individuální schůzce.***

Petr Mašek, Hana Veselá

Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)