Jak si stojí očekávaná novela zákona o investičních pobídkách?

PwC Česká republika

Dne 25. ledna 2019 prošla novela zákona o investičních pobídkách (dále jen „Zákon o IP“) prvním čtením v Poslanecké sněmovně České republiky. Zákon o IP a související předpisy by pak měly vejít v účinnost od poloviny roku 2019.

Mezi nejzásadnější navrhované změny patří požadavek na tzv. vyšší přidanou hodnotu. Společnost splní podmínku tzv. vyšší přidané hodnoty v případě, že alespoň 70 % jejích zaměstnanců bude pobírat mzdu minimálně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investice realizuje, a současně podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním ve společnosti bude činit nejméně 10 %. Tento podíl je možné nahradit spoluprací s vysokou školou či výzkumnou organizací v oblasti aktivit výzkumu a vývoje za předpokladu, že podíl výzkumných a vývojových pracovníků bude dosahovat nejméně 2 % pracovníků, nebo pořízením nových technologií pro výzkum a vývoj ve výši 10 % předpokládaných způsobilých nákladů. Zmiňované podíly se budou sledovat pouze ve výrobním závodě, ve kterém se podpořená investice realizuje.

Další velmi významnou změnou, která se dotkne všech zájemců o investiční pobídky, je podmínka schválení každého jednotlivého záměru o investiční pobídku vládou České republiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v této souvislosti očekává významný pokles podpořených investičních záměrů, ke kterému může začít docházet již před nabytím účinnosti novely Zákona o IP. První známkou plánovaných změn je fakt, že CzechInvest již v této době začal se sběrem dat o tzv. vyšší přidané hodnotě v aktuálně podávaných žádostech o investiční pobídky.

V případě, že jste výrobní společností a plánujete realizovat novou investici, doporučujeme proto zažádat o investiční pobídku s dostatečným předstihem před tím, než zamýšlená novela Zákona o IP nabyde účinnosti.

Pokud vás tato tematika zajímá, rádi se s vámi rádi setkáme na individuální schůzce.***

Petr Mašek, Hana Veselá

Daňové a právní služby