Kyberaréna pro manažery
Česko zažádalo o zavedení plošného reverse charge systému

BREXIT – příprava na odchod bez dohody

„Vláda České republiky se připravuje na tvrdý odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody. Proto ve zrychleném přípravném řízení včera projednala tzv. lex brexit.“
 
Dle zatím platného scénáře přestanou být Britové o páteční půlnoci 29. března 2019 občany Evropské unie. V případě, že by zmíněný lex brexit Česká republika nepřijala, mohli by se britští občané žijící anebo pracující v České republice bez platného povolení k pobytu dostat tímto dnem do nelegálního postavení. Zákon jim po přechodné období s konečným datem 31. prosince 2020 garantuje stávající práva mj. spojená s pobytem, přístupem na trh práce, veřejným zdravotním pojištěním, existujícím penzijním připojištěním a stavebním spořením či řeší otázky statusu vysokých škol, studentů a akademických pracovníků nebo přímých daní a uznávání kvalifikací. 

Tento zákon vychází z principu reciprocity, kdy britská vláda oznámila předpis garantující po stejné přechodné období občanům Evropské unie stávající práva. V případě, že dojde k dohodě mezi EU a Velkou Británii o podmínkách odchodu, tento zákon nenabyde platnosti.

Získejte více informací o tom, kde, o jaký pobyt lze žádat v ČR a jak ho legalizovat. Brexit se ale nedotkne pouze obyvatel. Otřese také světem byznysu. Nenechte se zaskočit a připravte svou společnost na brexit

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)