Pražské Experience Centrum PwC plné akcí
Právní tým PwC Legal získal ocenění Pro bono & CSR 2018

Změna diet pro Nizozemí a Polsko

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh vyhlášky, podle které by od roku 2019 mělo dojít k úpravě vybraných sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách. Z evropských zemí, kde se stravné zvyšuje, jde o Nizozemí a Polsko. Stravné v ostatních evropských zemích zůstává beze změny. Mezi významné mimoevropské země, ve kterých také dochází ke zvýšení, patří Argentina, Kuba, Saúdská Arábie a Sýrie.***

Tomáš Hunal
Tax and Legal Services

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)