Marián Kusák posiluje tým Consultingu PwC ČR
Sport na vrcholové úrovni i kariéra? Jonáš z PwC si nemusel vybírat

Worldwide Tax Summaries - váš průvodce světem daňových sazeb a pravidel v 152 zemích světa

Společnost PwC představila unikátní publikaci Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes, která porovnává daňové sazby a pravidla ve 152 zemích světa. Publikace a zdrojová on-line aplikace je především užitečným průvodcem pro mezinárodní korporace při rozhodování o významných zahraničních investicích. Zatímco vlády řady zemí hledají možnosti zlepšení daňové transparentnosti a zvýšení přeshraniční ekonomické aktivity, profesionálové, kteří se zabývají daněmi, mohou v této studii najít přehled aktuálních daňových sazeb a dalších podstatných daňových aspektů v celé řadě zemí a regionů. Autory této volně přístupné studie jsou daňoví odborníci PwC v příslušných zemích. Publikace obsahuje shrnutí ze 152 zemí a regionů světa, celkově v rozsahu přes 2800 stran. V loňském roce dosáhla on-line aplikace Worldwide Tax Summaries dosud nejvyšší čtenosti, když získala 5 milionů zobrazení, což představuje nárůst o 40 % oproti předchozímu roku.

PwC Worldwide Tax Summaries  je zdarma k dispozici na adrese www.pwc.com/taxsummaries. Je dostupná ve třech formátech:
1. průběžně aktualizovaná aplikace (vstup proklikem z hlavní stránky) – doporučujeme v případech, kdy budete hledat ty opravdu nejčerstvější informace
2. ebook ke stažení
3. PDF soubor

Webová stránka aplikace WWTS je plně kompatibilní se zobrazením na mobilním telefonu, což umožňuje rychlý a jednoduchý přístup k pravidelně aktualizovaným informacím kdekoliv se zrovna nacházíte. Vyhledávat můžete podle více než 20 kategorií informací o daních právnických i fyzických osob. Informace jsou aktualizované přibližně do 30 dnů od zásadní změny v daních, přičemž jsou vždy uvedena data posledních změn. Studie obsahuje také seznam daňových expertů PwC v jednotlivých zemích světa, kteří mohou nabídnout radu a podporu.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)