„Konzervy“ víc riskují
Marián Kusák posiluje tým Consultingu PwC ČR

Strop na pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2019 se zvyšuje

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2019 se zvyšuje proti roku 2018 o zhruba 130 tis. Kč a bude činit 1 569 552 Kč. Sazby pojistného se nemění, činí tedy 25 % u zaměstnavatele a 6,5 % u zaměstnance. Vyšší strop je třeba zohlednit i při výpočtu solidárního zvýšení daně. Zdravotní pojištění zůstává bez horního limitu.***

Tomáš Hunal
Tax and Legal Services

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)