Změna diet pro Nizozemí a Polsko
„Konzervy“ víc riskují

Právní tým PwC Legal získal ocenění Pro bono & CSR 2018

Mediální dům Economia s měsíčníkem Právní rádce vyhlásily výsledky třetího ročníku ocenění Pro bono & CSR 2018. Cenu si odnesl mimo jiné i náš právní tým PwC Legal.

Výjimečné právnické projekty, samostatné právníky či týmy právníků anebo právnické firmy nominovala už potřetí veřejnost na webových stránkách odborného časopisu Právní rádce. Do užších nominací se dostalo devět projektů, které posuzovala odborná porota a následně vybrala pět laureátů ceny Pro bono & CSR 2018.

Advokáti PwC Legal v čele s Bořivojem Líbalem a Ondřejem Dostálem dlouhodobě poskytují pro bono právní služby v oblasti zdravotnického práva za ceny odpovídající pouze provozním nákladům. Rozsah takové pomoci je enormní, za poslední rok se jednalo o 600 hodin práce právníků.

I díky jejich úsilí se podařilo pro řadu pacientů vyhrát soudní spory se zdravotními pojišťovnami, které jim nechtěly proplácet léky. Jde třeba o případ osmileté Elišky, která trpí vážnou metabolickou chorobou vyžadující přísnou dietu, anebo Boženku, která od narození trpí spinální svalovou atrofií. Velmi oceňuji odvahu pustit se do sporu s takovými protivníky, jako jsou zdravotní pojišťovny, a to navíc v režimu "pro bono". Ač zdraví nelze penězi vyvážit, tak právě zde se bez nich obejít nelze. Advokátní kancelář tak pomáhá zvyšovat kvalitu života mnoha lidí, kteří by do takového sporu z finančních důvodů sami nikdy jít nemohli, zhodnotil hlasování poroty prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Neustále slýcháme smutné příběhy o tom, jak jedinou šancí alespoň na stabilizaci stavu takto nemocných dětí jsou příliš drahé, a tedy finančně nedostupné, léky, které nebyly zdravotní pojišťovny ochotny proplatit. Troufám si tvrdit, že pozitivním důsledkem většiny takto ukončených soudních sporů byla přinejmenším zlepšená kvalita života těžce nemocných dětí a naděje pro mnohé další rodiny, které se u svých blízkých potýkají se stejnými diagnózami,“ dodal předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Prohlédněte si další společensky prospěšné aktivity, kterým se s chutí věnujeme. 

Celý článek, který byl zveřejněn 17. 10 2018 serverem ihned.cz, si můžete přečíst zde.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)