Strop na pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2019 se zvyšuje
Worldwide Tax Summaries - váš průvodce světem daňových sazeb a pravidel v 152 zemích světa

Marián Kusák posiluje tým Consultingu PwC ČR

Marian_shortMarián Kusák vstupuje do týmu Consultingu mezinárodní poradenské společnosti PwC ČR jako nový senior manažer. Zaměří se na další rozvoj poskytovaných služeb, zejména v oblastech Automotive, FMCG a maloobchodu.

Do PwC ČR přichází ze společnosti C. S. Cargo, poskytovatele komplexních dopravních a logistických služeb, kde zastával roli obchodního ředitele a současně byl členem představenstva společnosti.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Karel

Je to osel

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)