« červen 2018 | Main | srpen 2018 »

3 posts from červenec 2018

27/07/2018

Golden Age Index PwC: Vyšší zaměstnanost starších lidí by mohla zvednout HDP v zemích OECD až o 3,5 bilionu dolarů. Česko v žebříčku porazilo Slovensko, ale i Rakousko nebo Francii

Státy OECD by mohly navýšit své HDP o 3,5 bilionu dolarů, kdyby míra zaměstnanosti lidí nad 55 let v jejich zemi dosáhla 78 %, tvrdí ekonomové z poradenské společnosti PwC UK. Nejlépe přitom v žebříčku dopadl Island s více než 80 %. Česko se stále drží na 20. příčce.

Golden Age Index poradenské společnosti PwC měří, jak umí země využívat ekonomický potenciál starších pracovníků. Island se i letos umístil na prvním místě tabulky, následován Novým Zélandem a Izraelem. V žebříčku se nejvíce posunul právě Izrael spolu s Koreou a Japonskem, zatímco Lucembursko a Turecko spadly na poslední příčky. Česká republika zůstává na stabilním 20. místě.

Index vychází z váženého průměru indikátorů, včetně míry zaměstnanosti, příjmů a účasti na školeních/trénincích, které odrážejí dopad trhu práce na pracovníky ve věku nad 55 let ve 34 zemích OECD. PwC Golden Age Index_OECD státy

Potenciální růst HDP se výrazně liší v jednotlivých zemích – od Koreji (2 %) po Řecko (23 %). Nadále platí, že z dlouhodobého pohledu by také Belgie, Řecko nebo Slovinsko mohly posílit růst HDP o zhruba 13–15 %. Největší absolutní růstový potenciál mají, vzhledem ke své velikosti, USA – zhruba 0,5 milionu dolarů (okolo 3 % HDP).

Předpokládáme, že mezi lety 2015 a 2050 vzroste populace osob starších 55 let o více než polovinu – tedy na 500 milionů lidí. Rychlé stárnutí populace znamená větší tlak na systémy zdravotní a sociální péče a zároveň představuje hrozbu pro finanční udržitelnost některých veřejných a soukromých penzijních systémů. Jednotlivé země by tyto vysoké náklady mohly kompenzovat právě větším zapojením starších pracovníků do pracovního trhu, díky čemuž by zvýšily nejen své HDP, ale také daňové příjmy,“ říká John Hawksworth, hlavní ekonom PwC a autor studie. Tento hospodářský vzestup by byl v druhé řadě pak také spojen se zdravotními přínosy pro starší lidi, kteří díky práci povedou aktivnější život.

Tabulku hrdě vedou severské státy

Severské země se v žebříčku umístily opět vysoko. Vedoucí pozici zaujal Island, čtvrté se umístilo Švédsko a osmou příčku obsadilo Norsko. Dánsko si letos polepšilo o jedno místo a v žebříčku zaujímá jedenáctou pozici. Naopak minulý rok čtrnácté Finsko se posunulo o příčku níž. Spolu se svými sousedy se ale stále pohybuje v první polovině tabulky.

Nejvýraznější zlepšení od roku 2003 prokázaly Mexiko, Německo a Izrael, a to zvýšením míry zaměstnanosti starších pracovníků, zejména ve věkové kategorii 65–69 let. Naopak nejvíce klesly Řecko a Turecko, částečně i kvůli klesající míře zaměstnanosti starších pracovníků.

Česká republika si od roku 2003 polepšila a je před Anglií, Francií či Irskem. Je tak jedenáctou evropskou zemí OECD s nejvyšším indexem. Slovensko zaostává za Českem o 8 míst, přestože si od roku 2003 polepšilo o pět příček.

Míra nezaměstnanosti pracovníků ve skupině 50–64 let je v Česku zhruba 25 %. Standardní doba odchodu do důchodu je dnes 65 let. Ze situace na trhu práce, ale i demografického vývoje nejen v ČR je již jasné, že se věk odchodu do důchodu bude ještě dále posouvat. A s tím souvisí i nutnost změny přístupu nejen firem, ale i státu, k této skupině zaměstnanců i k celé problematice věkové diversity a stárnutí populace. Bude třeba větší spolupráce na úrovni státu, firem a školství.  Firmy by se měly zaměřit na cílenou segmentaci svých pracovníků a jejich potřeb a tomu přizpůsobit systém vzdělávání a rozvoje, ale i odměňování a skladbu benefitů.  Trh ukazuje, že změny jsou nutné i v oblasti forem zaměstnávání, například nabídnout možnost zkráceného pracovního úvazku s určitou jistotou pracovního místa, vzdělávání v oblasti práce s informačními technologiemi a umožnit starším generacím je aktivně využívat. Dále poskytnout možnost ergonomické úpravy pracovního prostředí nebo specializované zdravotní programy. Dotčených oblastí je mnoho a z dlouhodobého pohledu se takové investice vyplatí.“ říká Andrea Linhartová Palánová, odbornice na řízení lidských zdrojů z PwC ČR

PwC Golden Age Index_Podpora zamestnatelnosti starsich

Země G7 zaznamenaly od roku 2003 postupný nárůst absolutních indexů, přičemž Německo se v rámci skupiny zvýšilo nejvíce. Nejvýše se pak umístilo Japonsko, které tak porazilo doposud vévodící USA, přestože si letos Spojené státy polepšily o celých pět míst.

Dopad na veřejnou politiku a byznys

Studie PwC analyzuje také to, co mají země, které se umístily v čele žebříčku, společné a navrhuje tři klíčová témata pro trh práce, na které by se vlády jednotlivých států měly zaměřit:

  1. Podpora pozdějšího odchodu do důchodu – a to podporou důchodové reformy nebo vytvořením finančních pobídek pro pracovníky, aby zůstali ekonomicky aktivní i po dosažení oficiálního důchodového věku.
  2. Zlepšení zaměstnatelnosti – zákonodárci by se měli zaměřit na podporu celoživotního vzdělávání a odborné přípravy, které pomáhají zkvalitnit dovednosti starších pracovníků a potenciálně zvýšit jejich zaměstnatelnost.
  3. Zmírnění překážek pro starší pracovníky – veřejně političtí činitelé by měli klást důraz na zpřísnění regulace diskriminace na pracovním trhu vůči starším pracovníkům. Současně by měli těmto pracovníkům umožnit flexibilní práci.

Řešením situace pro české podniky je podle Linhartové Palánové aktivní využití a začlenění prvků age managementu do personální strategie firmy. Již běžně se na pracovištích střetává více generací a k tomu se přidaly komplikace s nedostatkem pracovníků. Firmy proto musí vytvářet přirozeně pozitivní klima vůči starší generaci, odbourávat zažité předsudky a nebát se zacílit svůj nábor i na starší skupinu pracovníků. Firmy, které již dnes aktivně začleňují a využívají programy pro pracovníky 55+, mohou v budoucnu počítat s jistou návratností této investice. Navíc inspirovat se mohou v severských zemích.

Metodologie:

Golden Age Index PwC spojuje národní výkonnosti u těchto ukazatelů trhu práce (s relativní hodnotou v závorkách):
Míra zaměstnanosti 55 až 64 let (40 %), míra zaměstnanosti 65–69 let (20 %), počet mužů a žen v zaměstnání ve věku 55–64 let (10 %), počet částečných úvazků u věkové kategorie 55–64 let (10 %), počet plných pracovních úvazků u věkové kategorie 55–64 let ve srovnání s kategorií 25 až 54 let (10 %), průměrný věk efektivního odchodu z práce (5 %), účast na školeních/vzdělávání 55–64 let ve srovnání s kategorií 25 až 54 let (5 %).

Tyto indikátory jsou normalizovány, váženy a sčítány tak, aby generovaly index skóre pro každou zemi. Index skóre je na stupnici od 0 do 100, s průměrnou OECD hodnotou 50 v prvním roce měření (2003). Nicméně průměrné hodnoty indexu za rok 2007, 2014, 2015 a 2016 mohou být vyšší než základní hodnota z roku 2003.

Všechny údaje jsou převzaty z OECD. Studie se kvůli dostupnosti dat zaměřuje především na věkovou skupinu 55 – 64 let. Nicméně do indexu zahrnuje také celkovou míru zaměstnanosti lidí ve věku 65 – 69 let. Při výpočtu potenciálního posílení HDP z vyšší míry zaměstnanosti starších pracovníků sledujeme také všechny pracovníky nad 55 let. Nejnovější údaje dostupné ze všech uváděných zemí jsou z roku 2015.

Více informací najdete https://www.pwc.co.uk/services/economics-policy/insights/golden-age-index.html.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress

18/07/2018

Nájemci, začněte s přípravou na změny ve vykazování nájmů dle IFRS − zbývá 6 měsíců

Počátkem roku 2019 nabývá účinnost nový mezinárodní standard na vykazování nájemních smluv IFRS 16 Leasing. Největší změny nastanou ve vykazování nájemců.

Ti budou muset nejprve posoudit, zda smlouva naplňuje znaky leasingu podle standardu. V případě smlouvy zahrnující nájem a další služby, které nejsou nájmem, bude potřebné od sebe jednotlivé složky oddělit podle přesných pravidel zavedených standardem.
Pro nájemce standard zrušil rozlišení na finanční a operativní leasing. Náklady na operativní leasing dosud vykazoval průběžně v provozních nákladech a závazek z leasingu byl povinen pouze zveřejnit, ale neúčtoval o něm. Od příštího roku bude nájemce pro smlouvu obsahující leasing vykazovat závazek z leasingu, který bude úročit, a aktivum z práva k užívání, které bude odpisovat.


Vliv na finanční výkazy

Dopad na finanční výkazy nájemců bude největší u původně operativních leasingů. Jejich rozvahy se navýší na jedné straně o aktivum a na straně druhé o závazek. Ukazatel EBITDA se zvýší o dříve vykazované leasingové náklady (nájemné). Místo nich bude nájemce vykazovat úroky a odpisy pod úrovní EBITDA.


Posouzení smluv a výběr jejich evidence

Nájemce musí vyhodnotit všechny svoje nájemní smlouvy a rozhodnout, zda obsahují leasing. Pro smlouvy, které mají charakter leasingu, je nutné ocenit závazek z leasingu a aktivum z práva k užívání k datu první aplikace standardu. K tomu nájemce potřebuje určit dobu trvání leasingu a diskontní sazbu. Délka trvání leasingu závisí na míře jistoty uplatnění opcí na ukončení smlouvy, opcí na prodloužení smlouvy a na tom, která strana nájemního vztahu má právo smlouvu vypovědět. Pro samotnou změnu k 1.1. 2019 standard poskytuje detailní pravidla a umožňuje použití některých zjednodušení. Účetní jednotky by měly včas věnovat pozornost výběru pro ně vhodné varianty přechodu.

Nájemce s vysokým počtem nájemních smluv musí rozhodnout o způsobu jejich evidence a ten následně zavést. Na výběr má od prosté excelové tabulky až po sofistikované softwarové nástroje, které zvládnou mimo jiné strojové čtení a zaznamenávání údajů ze smluv. Nový způsob vykazování nájmů je totiž náročnější na potřebné informace a na údržbu jejich aktuálnosti.


Pozor na měnové riziko

V případě nájemného v cizí měně se bude závazek z leasingu navíc přeceňovat do výsledovky o kurzový rozdíl. Proto je nutné zvážit možnost zajištění měnového rizika, jehož prostřednictvím lze snižit vliv kurzových rozdílů na finanční výkazy.  

Kvalitně, v klidu a bez rizik

S přípravou na výše popsanou změnu vám rádi pomůžeme. Postaráme se o maximální preciznost všech kroků a eliminaci potenciálních rizik. Napište nám, spojíme se s vámi a připravíme pro vás návrh spolupráce na míru dle vaší situace a potřeb.

Martin Přibyl, Olga Řehořková
Účetní poradenství PwC

12/07/2018

PwC a Startup Weekend – partneři v hledání inovativních řešení skutečných problémů

Spolupráce se startupy je jedním z pilířů inovačního programu PwC a jejímu rozvoji věnujeme stále více úsilí. Chceme být nejen u zrodu nových podnikatelských projektů, kterým můžeme pomoci s dalším rozvojem, ale také v kontaktu s mladými talenty. Ti jsou pro nás inspirací a zároveň se v budoucnu mohou stát našimi novými kolegy.

Proto již druhým rokem podporujeme i projekt  Startup Weekend, který je určen všem, kdo sdílejí nadšení pro inovace a rozvíjení spolupráce v této oblasti. Naši kolegové se navíc na průběhu  Startup Weekendu aktivně podílejí jako mentoři a porotci, ale nové zážitky a zkušenosti čerpají také v rolích účastníků. 

PwC a Startup Weekend

54 hodin na vymyšlení podnikatelského projektu

Startup Weekend je jedním ze startupových programů společnosti Techstars. Historie této akce celosvětového charakteru se začala psát v roce 2007 v Coloradu. Úkolem účastníků je přijít s nápadem, ten během 60 sekund představit ostatním, následně vytvořit tým, který na něm bude pracovat, posbírat potřebná data a ve spolupráci s mentory vše zpracovat do uceleného funkčního prototypu, dema nebo prezentace. Vyvrcholením je pak nedělní představení všech projektů porotě, která mezi nimi vybere ten nejlepší. Více než vítězný titul je však pro všechny účastníky důležitější posun v myšlení, znalostech a dovednostech, rozšíření sítě kontaktů o další inovátorské nadšence a firmy a zážitek z akce jako takový. SW Olomouc 2018_2

Spolupráce PwC a Startup Weekendu narostla do dnešní podoby postupně. Jako první si tento dvoudenní inovační maraton vyzkoušeli 2 naši kolegové v rolích účastníků v dubnu 2017. Pro PwC jde o skvělou příležitost, jak podporovat rozvoj inovační kultury, pomáhat na svět zajímavým  startupům a podporovat jejich spolupráci s již zavedenými podniky a zároveň být v kontaktu s lidmi a firmami, které stejně jako nás zajímají inovace a technologie. Mezi cíle inovačního programu PwC navíc patří také zapojování startupových projektů do řešení, která nabízíme našim klientům.

V roli porotce: 3 kritéria pro posouzení byznysové relevance

Martin Huňka, jeden z našich inovačních ambasadorů, se jako jediný za PwC zhostil role porotce. Hned v úvodu bylo jeho prvním úkolem účastníky namotivovat a pozitivně naladit do víkendového maratonu naplněného tvůrčí prací. To se mu také zjevně povedlo, protože téměř všechny týmy, které v pátek večer vznikly, také opravdu zvládly absolvovat celý víkendový program a svůj startup zdárně představily porotě. SW Prague_3_2018_1

Vyhodnocování projektů a nápadů však bylo mnohem složitější: „U každého z porotců hrálo zcela přirozeně jistou roli subjektivní hledisko, ale cíl jsme měli všichni stejný – posoudit byznysovou relevanci každého nápadu. Rozhodování jsme proto opřeli o tři z našeho pohledu nejdůležitější kritéria:

  1. Největší byznys potenciál do budoucna (jedinečnost projektu na trhu, výhody oproti ostatním, unique selling points)
  2. Nejlepší zpracování během Startup Weekendu (co všechno se danému týmu podařilo připravit a zpracovat –  prototyp, business plán atd.)
  3. Nejprůkaznější validace se zákazníky (ověření zájmu zákazníků, ceny, kterou by byli ochotni zaplatit, frekvenci používání apod. – důraz na hloubku a pečlivost provedení validace)

Všechny týmy daly do práce na svém projektu 110 % a vybrat mezi nimi vítěze bylo o to těžší. Rozhodovací schopnosti si ale díky zkušenostem z PwC tříbím každý den, takže jsem se jako porotce měl určitě o co opřít.“

V roli mentorů: Je problém, který řešíte, skutečný?

Alexander Paál, náš specialista na management consulting a systémové integrace, byl jedním ze dvou kolegů z PwC, kteří se o účastníky starali v rolích mentorů. Na  Startup Weekendu oceňuje unikátnost způsobu, kterým rozvíjí inovativní myšlení lidí snažících se pozitivně ovlivnit společnost. Účastníkům pomáhal identifikovat problém a pokaždé ověřit, že jde o něco skutečně zásadního. Snažil se jim také předat myšlenku, že cílem není vývoj nějakého řešení, ale zareagovat na reálný problém, který trápí hodně lidí: „Je potřeba se nejprve „zamilovat“ do problému a až v druhé fázi se zaměřit na hledání řešení, které přinese nějaký užitek.“ A stejně jako v jeho běžné poradenské praxi se i zde Alex na vše díval z různých úhlů pohledu: „Umožňuje to identifikovat slabá místa a včas navrhnout potřebná opatření.“
SW Plzen 2018_8

Tomáš Karas, další mentor z PwC, který pomáhal rozvíjet nápady a projekty na akci Startup Weekend Youth určené speciálně středoškolákům, se v PwC věnuje architektuře datových skladů a business intelligence. Účastníci jej příjemně překvapili tím, že i přes svůj nízký věk přišli s velmi dobrými nápady a kvalitními výstupy v podobě prototypů a finálních prezentací. Bylo pro něj zajímavé sledovat, jak se týmy přirozeně formují a jakou kdo zastává roli v týmu: „Jednoznačně se ukázalo, že volba týmu byla z pohledu celého víkendu klíčová. Poznatky, jak s týmovými rolemi pracovat, se budu rozhodně snažit aplikovat i při sestavování týmů na našich PwC projektech.“

 V roli účastníka: Intenzivní změna mindsetu

Petra Bohovicová, naše konzultantka pro oblast regulatorních a implementačních projektů a systémové integrace, se do  Startup Weekendu letos zapojila poprvé. Od samého začátku jí však bylo jasné, že tato zkušenost ovlivní její myšlení: „Hned v úvodu jsme na flipchart náhodně napsali různá slova a pomocí jejich zkombinování do dvojic jsme vymýšleli nápady na  startup . Objevení takto jednoduchého způsobu, jak přijít s opravdu zajímavými nápady, byl prvním z mnoha momentů, které mi na  Startup Weekendu otevřely oči.“ SW Olomouc 2018_3

Při samotné práci na projektu se Petra připojila k týmu, jehož cílem bylo pracovat na aplikaci, která člověku pomůže najít si parťáka na oběd: „Po zformulování nápadu jsme si šli za našimi zákazníky ověřit, zda pro ně naše řešení bude opravdu užitečné. Rychle jsme ale zjistili, že náš problém vlastně není problém – lidé jsou na obědě často rádi sami.“ Petřin tým si proto jako zákazníky nakonec definoval firmy. Podporovat vztahy mezi lidmi na pracovišti se jim totiž rozhodně vyplatí – kolegové, kteří se znají, také lépe spolupracují: „Ještě nikdy jsem nezažila tolik emocí nad nápadem jako při práci ve skupině prakticky cizích lidí. Intenzivně jsme se snažili naslouchat jeden druhému a vzájemně se pochopit. Ve finále však podle mě nešlo ani tak o nápad samotný, jako o lásku k procesu vymýšlení inovace.“

Pokračujeme opět na podzim

Přestože byl  Startup Weekend velmi náročný na výkon včetně nedostatku spánku, ani jeden z našich kolegů by neváhal zopakovat si jej znova, klidně hned další týden. Za všechny shrnula svůj celkový pocit z akce Petra: „Zážitek jako tento člověku zcela zásadně rozšíří obzory. Na inovacích je skvělé i to, že jejich prostřednictvím lze pomáhat dalším lidem nebo ekonomice, aby byla lepší. Startup Weekend jednoznačně doporučuji každému, kdo hledá inspiraci nebo si chce vyzkoušet podílet se na něčem, co má smysl.“

Další Startup Weekendy se v různých městech České republiky chystají opět na podzim. My budeme opět u toho a už teď se těšíme na všechny inovativní podnikavce, kteří se na akci sejdou, na společné hledání řešení skutečných problémů, vzájemnou inspiraci a možnosti, které se otevřou do budoucna.

Více zajímavostí o aktivitách PwC z oblasti Technology si přečtěte zde.

Máte-li inovativní nápad, který byste rádi posunuli dál, sledujte aktuální termíny Startup Weekendů.