Sdílená ekonomika roste raketovým tempem a mění náš svět
Mateřskou dovolenou u nás kariéra nekončí. PwC mámy - jsme v tom s vámi!

Byznys a behaviorální ekonomie? V Experience centru se 15. 11. psychologickými termíny nešetřilo.

Experience centrum v pražském PwC je místem, kde vznikají unikátní příležitosti. Motivace týmů hledat nová řešení proměňuje na první pohled obyčejnou kancelář na magický prostor změn a inovací. Prolíná se tu zvědavost s vynalézavostí, moderní technologie se zde kombinují s novými byznys modely a experimentuje se s architekturou volby. V tomto duchu se 15. 11. pro členy PMI uskutečnila akce na téma Proč i moudří lidé dělají (někdy) špatná rozhodnutí“.

Setkání se točilo kolem následujících otázek:  Jste i vy jste často ohromeni iracionálním chováním lidí kolem vás, a to dokonce i těch, kteří jsou respektovaní a vysoce postavení? Nebo se i vy dostanete do situace, kdy vašim  činům a rozhodnutím chybí logika? Odkud se taková rozhodnutí a opakující se chyby berou, ale hlavně jak se jim vyhnout?  Odpovědi se skrývají za behaviorální ekonomií, vědy na pomezí ekonomiky a psychologie, která zkoumá lidské chování a rozhodování.

Poooost


Její principy na akci prezentoval Ján Uriga, specialista na inovace a strategické řízení změn z PwC. Jan absolvoval PhD studium v Ústavu experimentální psychologie Slovenské akademie věd se zaměřením na sociální inteligenci a rozhodovací procesy lídrů. Svoje poznatky a zkušenosti využívá při mezinárodních projektech, kde právě změny a inovace naráží na mantinely lidské rezistence. Využívá také modely z behaviorální ekonomie, kterou v rámci PwC sítě rozvíjí.

Chápat, ale hlavně umět předpovědět lidské chování se dá využít nejen v osobním, ale i pracovním životě. Mnoho firem včetně státních institucí založilo ve své interní struktuře oddělení, která se pro dobro svého byznysu touto tématikou zaobírají. Neoklasická ekonomie popisuje ideální situace, do kterých bychom se měli dostat, abychom maximalizovali vlastní užitek plynoucí z efektivní alokace našich zdrojů,“ říká Ján Uriga.

Jan-uriga-9.png.pwcimage.105.105Hledáte-li řešení na otázky spojené se změnou chování vašich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů či akcionářů, kontaktuje přímo Jána Urigu na [email protected].

Více o inovacích v PwC najdete zde.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)