Téměř třetina českých firem už má data v cloudu, dalších 13 % se tam chystá
Od studentské stáže ke skutečné práci

'Digitální kultura je krokem do budoucnosti' vysvětloval Anthony Garcia ze San Francisca českým firmám

Generální ředitelé významných českých firem a další top manažeři se zájmem o inovace a nejnovější technologie se sešli koncem června v prostorách Experience centra pražského sídla poradenské společnosti PwC ČR. Anthony Garcia, přední odborník v oblasti experience strategy managementu, zde přítomným ukázal, jak vybudovat ve firmě digitální kulturu, která podporuje inovace a produktivitu. 

Anthony Garcia, původně ze San Franciska, nyní působící v Německu, na základě případových studií ukázal, jak pomocí nejmodernějších technologických trendů přispět k posílení zákaznické zkušenosti. Experience centrum bylo pro pořádání akce zvoleno zcela záměrně. 

Propojení technologií, nejrůznějších odborností a zaměření na zákaznickou zkušenost je totiž i podstatou práce v Experience centru. To má za cíl pomocí metody BXT (business, experience and technology; česky podnikání, zkušenost a technologie) fungovat jako unikátní prostor, ve kterém společně pracují zaměstnanci firmy, start-upisté a odborníci z různých oblastí na prototypování a vývoje aplikací, které následně nabízejí trhu, klientům. 

Pražské Experience centrum je především o spolupráci, rychlém prototypování a inovacích. Není to pouhá přehlídka technologických vychytávek. Ale samozřejmě tam na ně také narazíte. Součástí prostoru jsou např. internet věcí (IoT), jedna z největších 3D tiskáren v Praze, tiskárna na jídlo, zařízení pro rozšířenou realitu nebo roboti. Je to prostor, kde spolupracujeme s nejrůznějšími odborníky a klienty a snažíme se rozšiřovat možnosti. V rámci metodologie BXT jsme vyvinuli ukázky toho, jak vidíme banku budoucnosti nebo jak bude vypadat automobilový sektor či průmysl 4.0. 

Zde se podívejte na sestřih ze setkání a krátký rozhovor s Anthonym Garciou:Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)