V zaplněném Experience Centru PwC se snídalo na téma HR inovací
Veletrh Pojď si pro to se konal se vší parádou

V zaplněném Experience Centru PwC se snídalo na téma HR inovací

Ve kterých oblastech by se HR mohlo uplatnit jako business partner? Jakou společnou charakteristiku mají (ne)inovativní firmy? Jak rozvíjet inovační potenciál ve firmě?

 

Na tyto, i mnoho dalších otázek jsme se snažili najít odpověď v rámci networkingové snídaně HR profesionálů, která se konala 31. března v PwC Experience Centru. Celým setkáním provázel Peter Chrenko, partner People & Organisation týmu. A jak to vlastně celé probíhalo?

 

Na začátku nám Kateřina Coops z Idea Markets vyprávěla o inovačním ekosystému. Navázal na ni Ján Uriga z PwC SK, který mluvil o tom, jakými způsoby lze inovace ve firmách rozvíjet. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo vystoupení PwC expertů na GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Zuzany Wohlmuth a Ondřeje Výborného. Ti spolu s ostatními diskutovali nad možnými hrozbami a přínosy, které toto velmi aktuální opatření může přinést.

 

Na naše příjemné setkání navážeme ještě před letními prázdninami snídaní na téma řízení změn a využívání potenciálu vlastních zaměstnanců. Budeme se těšit na shledanou!

  Experience_centrum

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)