V PwC vznikají partnerství s inovativními startupy
PwC otevřelo v Praze největší Experience centrum ve střední a východní Evropě

Ukončení kurzového závazku ČNB se blíží. Na co se připravit?

Závazek ČNB na udržení kurzu eura nad hranicí 27 korun za euro má platit do dubna 2017. Ukončení intervencí proto očekáváme ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

V krátkodobém a střednědobém horizontu budou pravděpodobně následovat vysoké výkyvy kurzu eura vůči koruně, a to oběma směry. ČNB indikovala, že výkyvy na dolní hranici by v krátkodobém horizontu dovolila maximálně do výše 25,5 korun za euro. V dlouhodobém horizontu očekáváme postupné posilování koruny.FX2

Podle průzkumu PwC mezi generálními řediteli českých firem se 19 % z nich nově zajišťuje, 48 % stávající zajištění přizpůsobilo a zbývajících 33 % se proti výkyvům měnového kurzu nezajišťuje. Našim klientům doporučujeme, aby nespekulovali se svou otevřenou eurovou měnovou pozicí a zajistili se. Nejjednodušší formou zajištění je využití měnového forwardu. Současné dvouleté forwardové mezibankovní sazby pohybují kolem úrovně 26,6 korun za euro, přesná kotace bude záležet na aktuální nabídce od dané komerční banky.

  FX1

V PwC vám nabízíme komplexní služby spojené s nastavením zajišťovací strategie i její implementací. Pro více informací prosím kontaktujte Michala Kolesára nebo Olgu Cilečkovou.

Přečtěte si více na téma vývoje kurzu koruny v rozhovoru Olgy Cilečkové pro magazín E15.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)