Umělá inteligence navýší světové HDP o 15,7 bil. dolarů
Worldwide Tax Summaries - Corporate Taxes 2017/18

Trh práce budoucnosti? Na jednu pozici na celý život zapomeňte

Podle studie PwC jsou téměř tři čtvrtiny (74 %) lidí připraveni naučit se novou dovednost nebo se zcela rekvalifikovat. Odpovědnost za udržení aktuálnosti svých schopností a znalostí cítí na své straně a ne na straně zaměstnavatele.

Tato zjištění pocházejí z nejnovější studie PwC Zaměstnanci budoucnosti: vliv konkurence na pracovní trh roku 2030“, která zahrnuje výsledky průzkumu mezi 10 000 lidmi napříč Velkou Británií, Německem, Čínou, Indií a Spojenými státy. Pohled respondentů koresponduje s trendem kontinuálního, celoživotního učení, bez kterého se vydělávání peněz v budoucnu neobejde.

Většina respondentů věří, že technologie jejich pracovní vyhlídky vylepší (65 %), ačkoliv důvěra v toto tvrzení je u pracujících v USA (73 %) a v Indii (88 %) vyšší než u těch ve Spojeném království (40 %) a Německu (48 %). Téměř tři čtvrtiny respondentů věří, že technologie nikdy nenahradí lidskou mysl (73 %) a většina (86 %) říká, že lidské schopnosti a dovednosti budou žádané vždy.

Workforce3

Je zřejmé, že v budoucnu se celoživotnímu vzdělávání již nikdo nevyhne, a to bez ohledu na věk. Průzkum ukázal, že 60 % respondentů věří, že pouze malé množství lidí bude mít v budoucnu stabilní, dlouhodobé zaměstnání. Smýšlení lidí se také mění. Místo kvalifikace, která by měla vystačit po celý život, nyní lidé začínají přemýšlet nad osvojením nových dovedností každých pár let, spolu s průběžným rozvojem osobních dovedností, jakými jsou risk management, vůdčí schopnosti či emoční inteligence.

Zatímco účastníci průzkumu vidí vliv technologií pozitivně (37 % z nich se těší na to, co přinese budoucnost, a svět vnímá jako plný možností), obava, že automatizace ohrozí některé pracovní pozice, přetrvává. Celkem 37 % respondentů věří, že automatizace ohrožuje jejich zaměstnání (tedy o 4 % více než v roce 2014) a více než 56 % si myslí, že vlády by měly podniknout kroky na ochranu zaměstnání před automatizací.

Silné obavy ničí důvěru a ochotu inovovat. Vzhledem k tomu, že se třetina zaměstnanců obává o budoucnost svého povolání v důsledku automatizace, zaměstnavatelé musí zahájit společnou diskuzi a přizvat k ní i své zaměstnance.  Větší znalost zaměstnancům pomůže pochopit vliv, který by technologie mohly mít v budoucnu na jejich zaměstnání, připravit se na něj a případně zlepšit své znalosti a schopnosti. Jde o zásadní změnu způsobu, jakým pracujeme, a společnosti ji proto nesmí podcenit.

Chcete se o pracovním trhu budoucnosti dozvědět více? Celou studii Zaměstnanci budoucnosti si můžete prohlédnout zde.

Andrea Linhartová Palánová
Odborník na řízení lidských zdrojů, PwC ČR

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)